Privacyverklaring

Privacyverklaring

Nooitmeersaai waarborgt de privacy van al haar websitebezoekers en behandelt persoonlijke informatie vertrouwelijk. Hierbij informeren we je hoe wij je gegevens verwerken.

Over Nooitmeersaai

Nooitmeersaai V.O.F. is een in 2021 opgerichte webwinkel met het doel je een geweldige avond bezorgen. Nooitmeersaai geeft veel om je privacy, omdat de artikelen uit onze webshop niet voor elk oog bestemd zijn. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website https://www.nooitmeersaai.nl, andere extensies van Nooitmeersaai en de dienstverlening van Nooitmeersaai. Als je vragen hebt over ons privacybeleid, kun je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. Je vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19 oktober 2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw gegevens opslaan, hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kun je lezen op welke wijze wij je gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Magento

Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van Magento. De gegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden gedeeld met Magento. Magento heeft toegang tot je gegevens om ons technische ondersteuning te bieden. Zij gebruiken jouw persoonsgegevens nooit voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst tussen Nooitmeersaai en Magento is Magento verplicht passende maatregelen te nemen.

Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie, een sterk wachtwoordbeleid en beveiligde dataopslag. Magento behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern en gelieerde partners te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Magento houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens.

Webhosting

iXL hosting

We hebben een overeenkomst met en maken gebruik van iXL hosting voor de hosting van onze website. iXL hosting zal je (persoons)gegevens nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Nooitmeersaai en iXL hosting zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. iXL hosting neemt geen kennis van data die Nooitmeersaai opslaat en/of verspreidt via de apparatuur en het netwerk van iXL hosting, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of dat iXL hosting daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel.

Beoordelingen

Trusted Shops

Wij verzamelen reviews via het platform van Trusted Shops. Als je een review achterlaat via Trusted Shops, dan ben je verplicht om je naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Trusted Shops deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan jouw bestelling kunnen koppelen. Trusted Shops publiceert je naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trusted Shops contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met Trusted Shops. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. Trusted Shops heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Trusted Shops behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan Trusted Shops toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trusted Shops derden inschakelt.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp 

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Je ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Je persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Byte.nl

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Byte.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Byte.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e- mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Magento CardGate

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Magento CardGate. Magento CardGate verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Magento CardGate heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. Magento CardGate behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Magento CardGate deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot je financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Magento CardGate dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Magento CardGate bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Verzenden en logistiek

PostNL

Als je een bestelling plaatst op Nooitmeersaai is het onze taak om je pakket bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL jouw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden

Eboekhouden

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Eboekhouden. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Eboekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. Eboekhouden gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Nooitmeersaai gebruikt je gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dit wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband heeft met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken nooit persoonsgegevens voor (gerichte) marketingactiviteiten. Als je gegevens deelt met Nooitmeersaai, en we gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met je op te nemen, vragen we hiervoor expliciet toestemming.

Je gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan om aan administratie verplichtingen en boekhoudkundige verplichtingen te voldoen. Alle derden zijn aan geheimhouding gebonden op grond van de overeenkomst tussen Nooitmeersaai en hen of door een wettelijke verplichting / eed.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Nooitmeersaai op grond van een wettelijke verplichtingen worden gehouden tot het delen van je gegevens in verband met een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen je gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens tot zeven jaar afloop van het jaar dat je bij ons een bestelling hebt geplaatst. Hiertoe zijn wij wettelijk verplicht. Uiteraard kun je op ieder moment verzoeken je gegevens te laten verwijderen door ons.

Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met je (persoons)gegevens te bewaren: deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Je rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot je persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder leggen we je uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar je bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken; in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. Je hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 (dertig) dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 (dertig) dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd, sturen wij je op het bij ons bekende emailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 (dertig) dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot jou de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als je verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door of in opdracht van Nooitmeersaai. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond, dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan je ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken je gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Andere toepassingen van cookies lees je op onze cookiepagina.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Nooitmeersaai
Wachthoevestraat 2
3209BK Hekelingen, Nederland 

(0181) 776 813 
info@nooitmeersaai.nl