Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je (voortaan genoemd: Klant) hebt het recht om de op afstand gesloten Overeenkomst met Nooitmeersaai binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Klant dient de retourkosten zelf te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief geeft Nooitmeersaai een raming van deze kosten. De verzendkosten die door Klant zijn gemaakt bij de aankoop van de producten worden terugbetaald wanneer Klant de volledige order retourneert. Wanneer de Klant een deel van de order retourneert (en een ander deel behoudt) blijven de verzendkosten voor rekening van de Klant.

Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan Klant in een fysieke winkel zou doen.

Klant kan de Overeenkomst conform de gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Nooitmeersaai, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Nooitmeersaai kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Nooitmeersaai bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

Nooitmeersaai V.O.F., Wachthoevestraat 2
3209BK, Hekelingen, Nederland

Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Nooitmeersaai de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Nooitmeersaai aanbiedt het product zelf af te halen, mag Nooitmeersaai wachten met terugbetalen tot Nooitmeersaai het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Klant heeft geen herroepingsrecht wanneer het producten betreft die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.